tingimused ikoon

FS Kindlustusmaakleri üldtingimused​

FS KINDLUSTUSMAAKLER OÜ (edaspidi nimetatud ka kindlustusmaakler), kontori aadress on Lennujaama tee 5, 11101 Tallinn, üldtelefon +372 53 430 567, email info@fskindlustus.ee.

1. FS Kindlustusmaakler OÜ kontaktandmed:

FS KINDLUSTUSMAAKLER OÜ (edaspidi nimetatud ka kindlustusmaakler), kontori aadress on Lennujaama tee 5, 11101 Tallinn, üldtelefon +372 53 430 567, email info@fskindlustus.ee.

2. Kindlustusmaakleri tegevus

Kindlustusmaakler tegutseb kindlustusvõtja huvides. FS Kindlustusmaakler tegeleb kindlustusmaaklerina vastavalt kindlustustegevuse seadusele. Kindlustusmaakleri tegevuse eesmärk on anda klientidele ülevaade kindlustusturul pakutavatest kindlustustoodetest ning -teenustest, pakkuda kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel, soovitada kliendile tema kindlustushuvile ja nõudmistele vastavat kindlustuslepingut, konsulteerida kliente muudes kindlustuslepinguga seotud küsimustes ning nõustada kahjujuhtumi korral. Kindlustusvõtja poolt kindlustusmaaklerile tasutud kindlustusmaksed loetakse vastavalt kindlustustegevuse seadusele kindlustusandjale tasutuks. FS Kindlustusmaakler on Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja kantud äriühing, mis tegeleb kahjukindlustuse kindlustuslepingute vahendamisega. Kindlustusvahendajate nimekiri avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee (kts 192-1-3), mille kaudu on Teil võimalik FS Kindlustusmaakler kohta tehtud kannet kontrollida. FS Kindlustusmaakler OÜ ei oma kindlustusandjate juures olulist osalust ja samuti ei oma ükski kindlustusandja ega kindlustusandja emaettevõtja ei kaudselt ega otseselt osalust FS Kindlustusmaakler OÜ-s. FS Kindlustusmaakler OÜ tegevus on kaetud vastutuskindlustuse lepinguga mis on sõlmitud IF P&C Insurance AS-s, kindlustusandja kontaktid on leitavad aadressilt www.if.ee

3. FS Kindlustusmaakler OÜ kindlustuskomisjonid (vahendustasud/ maakleritasud):

IF P&C Insurance AS (vahendustasu kindlustusvõtjalt): Liikluskindlustus (10%); vabatahtlik sõidukikindlustus (15%); kodukindlustus (20%); juriidiliste isikute varakindlustus (15%); veosekindlustus (15%); reisikindlustus (19,5%); õnnetusjuhtumikindlustus (15%); koera ja kassi kindlustus (15%); masinate ja seadmete kindlustus, ärikatkestuskindlustus, vastutuskindlustus, ehituse koguriskikindlustus, autovedaja vastutuskindlustus, väikelaevakindlustus, metsakindlustus, ekspedeerija vastutuse kindlustus (15%).

Ergo Insurance SE (vahendustasu kindlustusandjalt): Liikluskindlustus (6%); vabatahtlik sõidukikindlustus (12%); kodukindlustus (12,5%); juriidiliste isikute varakindlustus, ärikatkestuskindlustus (12,5%); reisikindlustus (15%); õnnetusjuhtumikindlustus (12,5%); autovedaja vastutuskindlustus (12,5%); vastutuskindlustus (12,5%).

SEESAM INSURANCE AS (vahendustasu kindlustusandjalt): Liikluskindlustus (9%); vabatahtlik sõidukikindlustus (15%); kodukindlustus (18%); juriidiliste isikute varakindlustus, (14%); veosekindlustus, (12%); reisikindlustus (18%); õnnetusjuhtumikindlustus (18%); masinakindlustus (14%); tegevuse vastutuskindlustus (12%).

AAS Gjendidige Baltic Eesti Filiaal (vahendustasu kindlustusandjalt): Liikluskindlustus (10%); vabatahtlik sõidukikindlustus (15%); kodukindlustus (15%); juriidiliste isikute varakindlustus (15%); vastutuskindlustus (15%); tehniliste riskide kindlustus (15%); garantiikindlustus(10%).

AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY EESTI FILIAAL (vahendustasu kindlustusandjalt): Liikluskindlustus (10%); vabatahtlik sõidukikindlustus (15%); kodukindlustus (20%); juriidiliste isikute varakindlustus (18%); reisikindlustus (25%); üldine vastutuskindlustus (15%); kutsetegevuse kindlustus (15%); masinakindlustus (15%); garantiikindlustus (10%).

AB “LIETUVOS DRAUDIMAS“ EESTI FILIAAL (vahendustasu kindlustusandjalt): Liikluskindlustus (10%); vabatahtlik sõidukikindlustus (14%); kodukindlustus (18%); juriidiliste isikute varakindlustus (15%); ärikatkestus (15%); vastutuskindlustus (15%); masinakindlustus (15%); veosekindlustus (15%); elektrooniliste seadmete kindlustus (15%); autovedaja vastutuskindlustus (15%).

4. Kahju hüvitamise põhimõtted:

Kahju hüvitamise kohustus on kindlustuslepingus või õigusaktides (kohustuslik kindlustus) nimetatud kindlustusandjal. Kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitab kindlustusandja tekkinud kahju lähtudes alljärgnevatest õigusaktidest ning lepingulistest dokumentidest:
1) vabatahtliku kindlustuse korral kindlustatud eseme suhtes sõlmitud kindlustuslepingust, sh kindlustuslepingu üld- ja eritingimustest;
2) kohustusliku kindlustuse korral vastavalt kohustuslikku kindlustusliiki reguleerivatest õigusaktidest, sh kohustusliku liikluskindlustuse korral liikluskindlustuse seadusest;
3) võlaõigusseadusest ning teistest õigusaktidest. Kahju hüvitamise põhimõtted on sätestatud võlaõigusseaduse §-des 448-450, 475-477, 491.

5. Kohtualluvus

Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingust tulenevad nõuded kindlustusandja vastu esitada kindlustuslepingus kokkulepitud kohtule, kokkuleppe puudumisel ühele alljärgnevatest kohtutest:

a) kindlustusandja asukohajärgsele maakohtule;


b) välisriigi kindlustusandja Eestis asuva filiaali asukoha järgsele maakohtule;
c) kindlustusjuhtumi toimumise koha järgsele maakohtule;
d) muudele tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud kohtutele;
e) kohustusliku liikluskindlustuse kindlustuslepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks on võimalik pöörduda kindlustuse vahekohtusse.

6. Teabe esitamise vorm

Ülaltoodud teave esitatakse kindlustusvõtjale kindlustusmaakleri poolt kirjalikult, e-posti teel või veebilehel www.fskindlustus.ee kaudu. Juhul, kui kindlustusvõtja ei ole teabest täielikult aru saanud, on kohustatud ta teatama sellest kindlustusmaaklerile. Juhul, kui kindlustusvõtjal tekib seoses esitatud teabega täiendavaid küsimusi, palub FS Kindlustusmaakler esitada need kirjalikult kindlustusmaakleri kontori aadressil Lennujaama tee 5, 11101 Tallinn või eposti aadressil info@fskindlustus.ee hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul kindlustuspoliisi kätte saamisest.

7. Teabega tutvumine

Teabega kindlustuslepingute üld- ja eritingimuste, lisariskide, kindlustuslepingutega seotud piirangute ja välistuste, hüvitamispõhimõtete ning muude kindlustuslepingute tingimuste ja oluliste asjaolude kohta saab tutvuda FS Kindlustusmaakler OÜ veebilehel www.fskindlustus.ee ning kindlustusmaakleri kontoris. Kindlustusmaakler saadab
soovitud informatsiooni kindlustusvõtja e-posti aadressile. Kindlustusvõtja võib selgituste saamiseks leppida maakleriga kokku kohtumise FS Kindlustusmaakler OÜ kontoris. Olulisemad kindlustuslepingute tingimused edastab kindlustusmaakler Teile, Teie kindlustussoovist lähtudes kindlustuspakkumiste ülevaate või kindlustusseltside pakkumistena. Olulisemate tingimuste valik on tehtud kindlustusvõtja poolt teatatud huvide ja kindlustuslepingu nõudmiste alusel.

8. Isikuandmed

8.1. Kindlustuslepingute vahendamiseks ning kindlustuskonsultatsioonide andmiseks peab kindlustusmaakler töötlema oma klientide (sealhulgas kindlustusvõtja, kindlustatud isiku, soodustatud isiku ning nende esindajate) isikuandmeid.
8.2. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete säilitamine, salvestamine, kogumine, muutmine, kasutamine, vahetamine, edastamine ja muud eelnevaga seotud tegevused.
8.3. Isikuandmed on isiku nimi, isikukood, kontaktandmed, andmed majandusliku ja tervisliku seisundi kohta ning ärivõi ametisaladuste kohta.
8.4. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kindlustuslepingute vahendamine, kindlustuskonsultatsioonide andmine, kahjukäsitlus- ning kahjuennetusteenuste osutamine, kahjujuhtumi ekspertiiside teostamine ja muude eelnevaga seotud teenuste osutamine, samuti kindlustusmaakleriga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete lepinguliste ning õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmine.
8.5. Kindlustusmaakler hoiab isikuandmed saladuses ja tagab nende töötlemise seaduslikkuse.
8.6. Isikuandmeid võib avaldada ainult isiku nõusolekul, välja arvatud õigusaktides nimetatud juhul.
8.7. Klindlustusmaakler võib edastada isikuandmeid nii Eestisse kui välisriiki järgmistele isikutele:
8.7.1. kindlustusseltsidele ja kindlustusvahendajatele;
8.7.2. koostööpartneritele (koostööpartnerid on nimetatud käesoleval teabelehel (kindlustusseltsid) ja kindlustusmaakleri veebilehel www.fskindlustus.ee);
8.7.3. kolmandatele isikutele (näit. õigusabiosutajale), kui see on vajalik isiku või kindlustusmaakleri rikutud ja vaidlustatud õiguste kaitseks.
8.8. Isikul on õigus oma andmetega tutvuda kindlustusmaakleri kontorites.
8.9. Oma isikuandmete muutumisest peab isik kindlustusmaaklerit esimesel võimalusel informeerima.
8.10. Isikul on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või esinevad muud õigusaktidega ettenähtud asjaolud.
8.11. Isikul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ning nende kustutamist, kui see on õigusaktidega ettenähtud või see on vajalik tema rikutud õiguste kaitseks õigusaktidega sätestatud korras.

Meeldivat koostööd soovides, FS Kindlustusmaakler OÜ
FS Kindlustusmaakler OÜ / Lennujaama tee 5, Tallinn / reg. 11455873 / www.fskindlustus.eeinfo@fskindlustus.ee